Naszym partnerem w realizacji projektu jest Fundacja 2035 prowadząca działania edukacyjne na rzecz seniorów i młodego pokolenia, które za 20 lat zmierzy się z konsekwencjami zmian demograficznych. Głównymi zagadnieniami, którymi zajmuje się Fundacja są: solidarność pokoleń, edukacja, kształtowanie postaw tolerancji, włączanie do aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych, zwłaszcza osoby starsze zagrożone wykluczeniem. Jej celem jest zmiana negatywnego wizerunku starości postrzeganej jako pozbawionego wyzwań i bezproduktywnego etapu życia człowieka, grożącego izolacją i wykluczeniem społecznym.

Fundacja 2035, współpracując z innymi fundacjami i organizacjami, bierze udział w akcjach społecznych na rzecz seniorów, promując uczenie się przez całe życie i aktywność fizyczną, współorganizuje wydarzenia skierowane do osób starszych, a także inicjując różnorodne projekty,
w tym na rzecz innowacyjnego edukowania seniorów, szkoleń aktywizująco-motywujących, psychoterapii, pomocy interwencyjnej, kształtowania postaw tolerancji, tworzenia środowiskowych grup wsparcia sprzyjających integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, stwarzania warunków do asymilowania przez przedstawicieli różnych grup wiekowych, a zwłaszcza przez osoby starsze, nowości technicznych, zmieniających się norm społecznych i ekonomicznych, itp.  Dzięki spotkaniom ze specjalistkami – przedstawicielkami naszego Partnera, uczestnicy projektu poznają tajniki nowoczesnych technologii, dowiedzą się, jak będzie się rozwijać srebrna gospodarka i rynek pracy,
a młodzi ludzie uświadomią sobie, że kiedyś również staną się seniorami.